Warunki uczestnictwa i regulamin

Aby uczestniczyć w zajęciach Aktywnego Nieporętu wystarczy:

1. zaakceptować regulamin,

2. potwierdzić oświadczenie zdrowotne

3. opłacić miesięczny karnet w kwocie 150 zł

4. zaznaczyć w kalendarzu zajęcia, w których chcesz uczestniczyć

Miesięczna opłata upoważnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Aktywny Nieporęt wykazanych w Grafiku. Pierwsze zajęcia gratis.

Grafik zajęć nie jest stały. Zmiany w Grafiku uzależnione są od pory roku, pogody, frekwencji i zainteresowania uczestników.

Jednorazowe wydarzenia organizowane w weekend są dodatkowo płatne.

  Regulamin Zajęć Sportowych - Aktywny Nieporęt

  1.

  W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

  2.

  Zajęcia są organizowane na świeżym powietrzu w różnych lokalizacjach na terenie gminy Nieporęt, które szczegółowo wskazane są w Grafiku zajęć dostępnym na stronie : https://www.aktywnynieporet.pl
  3.

  Aktualny plan zajęć oraz wszelkie ważne informacje są zamieszczane na bieżąco na na stronie : https://www.aktywnynieporet.pl i na profilu na FB: https://www.facebook.com/aktywnynieporet.
  4.

  Uczestnik zgłaszający się na zajęcia potwierdza w oświadczeniu swój dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań medycznych i innych do uprawiania sportu i rekreacji oraz udziału w treningach.
  5.

  Uczestnik zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za zajęcia t.j. do 10-tego dnia danego miesiąca na rachunek bankowy nr 10 1940 1076 5520 7628 0000 0000 Grażyna Marczak.
  6.

  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zajęć Aktywny Nieporęt w celach związanych z obsługą zajęć; na otrzymywanie informacji i ofert na temat związany z zajęciami sportowymi.
  7.

  Uczestnik ma obowiązek postępowania zgodnie ze wskazówkami i uwagami prowadzących zajęcia (zarówno w kwestii poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i bezpieczeństwa).
  8.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie zajęć.
  9.

  Organizator jest uprawniony do fotografowania zajęć w celach reklamowych i marketingowych. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie zdjęć i filmów przedstawiających uczestników zajęć i publikowanie ich na stronie Aktywnego Nieporętu w celu promocji zajęć.
  10.

  Akceptacja i podpisanie regulaminu przez uczestnika jest jednoznaczne z zawarciem umowy na udział w zajęciach sportowych Aktywny Nieporęt.

  Oświadczenie

  Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w zajęciach sportowych Aktywny Nieporęt. Przyjmuję do wiadomości, że organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przeze mnie w trakcie zajęć kontuzje i uszczerbki na zdrowiu, jak również za ewentualny, negatywny wpływ mojego udziału w zajęciach na stan mojego zdrowia.